Terms of use

ARSLANLAR REK. ORG. TURZ. BİL. TAŞ. HİZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

.........

000000  Numaralı Rezervasyon

OTEL KONAKLAMA ve TUR SATIŞ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 : TARAFLAR

Bir taraftan Kocatepe mah. Lamartin Cad. No:28 Daire:4 Beyoğlu / İstanbul

Türkiye adresinde ikamet eden ARSLANLAR REK. ORG. TURZ. BİL. TAŞ. HİZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

 (Kısaca Acenta olarak anılacaktır) ile diğer taraftan ...................................  adresinde ikamet eden...  ...(Kısaca Müşteri olarak anılacaktır) aşağıda belirtilen hususlarda tam bir anlaşmaya varmışlardır.

MADDE 2: KONU

İş bu sözleşme müşterinin, Acenta vasıtası ile aşağıda açıklanan koşullar çerçevesindeki Otel rezervasyonunu ve indirim aldığı ve/veya alabileceği hizmetleri içerir.

MADDE 3: UYGULAMA

3/A - Konaklama ././.. ile .../../... tarihleri arasında olacaktır. Konaklayacak kişilerin isimleri .... ... ... .... ‘dır.

3/B - Müşteri, ....... isimli tesiste, ..... oda tipinde, .... yeme içme konseptinde konaklama yapacaktır.

3/C - Müşteri yukarıda belirtilen tarihler arasında konaklama yapacaktır ve bu tarihler haricinde tesis müsait ise konaklama için acentaya uzatma ile ilgili talebini ve ödemesini yaptıktan sonra tarihi uzatabilir.

3/D - Acenta, Müşterinin konaklama tesisindeki her türlü kaybından, hasarından ve kıymetli eşyalarının çalınmasından sorumlu değildir.

3/E - Müşterinin otele giriş saati 14.00’dır. Otelden çıkışı en son saat 12.00’dır.

3/F - Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu hizmete katılan müşteri(ler), kendi adına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri müşteri(ler)nin bu sözleşmeyi okuyup imzalaması ile sözleşme hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Acenta'nin sözleşmede imzası bulunan müşteri(ler)ye ödemiş olduğu fazla miktar yada hizmet bedelinin tahsili için diğer tüketicilere rücu hakkı saklıdır.

3/G - Müşteri hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde malı ve hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildirimlerinin acenteye ulaşması tarihinden itibaren malı veya hizmeti iade hakkı vardır. Erken rezervasyon - Yılbaşı - Bayram - Sömestre vb. gibi kampanyalı ürünlerde alınan ürünün, iadesi hakkındaki durum bu maddedeki yazılı olan hakları bağlamamaktadır.

MADDE 4 : SÜRE VE FESİH

4/A - Müşteri rezervasyon yaptırdığı tarihten tam 7 gün sonrasına kadar aldığı ürünü istediği kişiye iptal ve devredebilir. Devralan bakiye ve devir sebebiyle doğan tüm masraflardan devreden ile sorumludur. Müşteri, tüm iptal/devir taleplerini yazılı olarak hizmetin başlangıcından evvel acentesine sunmakla yükümlüdür. Alınmış olan hizmet kampanya dâhilinde bir ürün ise bu madde geçerli değildir.

4/B - Müşteri ön ödemesini yaptığını rezervasyonla ilgili istediği değişikliği 8 gün önceden yazılı olarak belirtmediği sürece iş bu sözleşmede yazılı konaklama şekilleri geçerlidir.

4/C - Müşteri, rezervasyon yaptırdığı tarihten 8 ile 15 gün arasında iptal, değişiklik ve devir talep ettiğinde ödediği bedelin %35'i cayma tazminatı olarak kesilir. Rezervasyon yaptırdığı tarihten 16. gün ve sonrasında iptal, değişiklik ve devir talep ettiğinde ödediği bedel iadesi yapılmaz.

4/D - Müşterinin başlangıcını kaçırdığı hizmete iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda; Acenta Müşteri adına yapılmış tüm rezervasyon ve hizmetleri 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde Müşteriye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

4/E - Müşteri, otel rezervasyon tarihinin başlamasından 15 gün öncesine kadar istediği kişiye devredebilir. Devir alan bakiyeden ve devir sebebiyle doğan masraflardan devir eden ile müteselsilden sorumludur.

4/F - Müşteri rezervasyonunu kendisinin veya 1. derecede akrabalarının 10 günlük mutat iştigaline engel rahatsızlıklarını ve ölümleri tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak resmi rapor ile belgelemeleri hallerinde Rezervasyon için ödediği tutar kendisine iade edilir.

4/G - Acenta gerekli gördüğü durumlarda tüketiciye de bildirmek kaydı ile, ilan ettiği veya kayıt aldığı otel rezervasyonunu başlangıç tarihinden 7 gün, özel gün ve/veya dönemlerde 1 gün öncesine kadar kısmen veya tamamen değiştirebilir ve iptal edebilir. Müşteri bu değişiklikleri ve iptali kabul etmediği takdirde rezervasyonunu iptal edip ödediği ücretin tamamını iade alma hakkına sahiptir. Bu durumda müşteri tazminat hakkı doğmaz.

MADDE 5: İPTAL VE DİĞER HÜKÜMLER

5/A - Müşterinin şikâyetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak yetkiliye bildirmesi iyi niyetli Müşterinin özen borcudur. Müşteri şikâyetçi olduğu halde hizmeti acente yetkililerine bildirmeden sonuna kadar kullanması, şikâyet konuları ile ilgili ikame hizmet ve bedel iadesi gibi tazminat haklarını ortadan kaldırır.

5/B - Müşteri dilerse konaklama hizmeti başlamadan evvel kaza ve hastalık halinde çıkış noktasına dönüş masrafları ile her türlü kazadan doğan zarar ile tedavi masraflarını sigortalatabilir. Seyahat sigortası hizmeti satın alan müşterilerin, hasar zarar ve kayıpları ile ilgili teminatın kapsamı bu hizmeti sunan sigorta firmasının poliçesiyle belirlenmiştir. Acenta bu teminatların içeriği, kapsamları veya uygulama şekilleri ile ilgili herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

5/C - Müşteri bu otel rezervasyonu sözleşmesini, mail order, sanal pos, havale veya EFT ile alarak her hangi bir sebepten dolayı imzalayamamış olsa dahi taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını katalog, internet sitesi veya ilanlar ile öğrenmiş olup, bu otel rezervasyonu sözleşmesini bu sözleşmedeki yazılı şartlarda almayı taahhüt etmişlerdir.

5/D - Müşteri bu otel rezervasyonu ile imza altına alınan ve sözleşmede adı geçen otel hakkında her türlü bilgiyi gerek Acenta'ya ait web adreslerinden ve şirket satış temsilcilerinden aldıktan ve gerekli tüm incelemesini yaptıktan, sonra bu sözleşmeyi okuyarak imzaladığını taahhüt eder. Acenta, rezervasyon yapmayı vaat ettiği konaklama tesisinin vasıfları ve yıldızlaması ile konaklama tesisinde öngörülen hizmetler ile ilgili bilgiyi, konaklama tesisinin beyanına, broşürlerine ve tesisin resmi internet sitesindeki bilgilerine dayanarak ilan etmiş olup, konaklama tesisinin, ilan ve deklarasyonlarında yer alan evsafta ve yıldızlama standartlarında hazır bulundurulmamasından dolayı, acentanın mesuliyeti yoktur. Sorumluluk münhasıran konaklama tesisinin mesuliyetidir. Konaklama tesisinin öngörülen standartları taşımaması veya konaklamanın başlayacağı tarihte bu standartta hizmet verebilecek durumda olmaması halinde, acenta müşteriyi aynı standartta veya bir üst kategoride olan bir tesisinde konaklatmak üzere, rezervasyon ve konaklatmak hakkına haizdir. Müşteri böyle bir değişikliği kabul etmez ise rezervasyonu için ödediği toplam bedeli geriye alma hakkına sahiptir.

5/E - İptal edilmeksizin otele giriş yapılmaması halinde konaklama bedeli iade edilmez. Ölüm, hastalık kaza gibi durumlarda mucbir sebebin belgelenmesi halinde kalınmayan sürelerin bedelleri iade edilir. Bu sebeplerin dışındaki herhangi bir nedenle otele geç giriş yapılması veya erken çıkış yapılması halinde kalan sürelerin bedelleri iade edilmez.

5/F - Tesise girişte kimlik ve yaş kontrolü yapılmaktadır. Yanlış veya eksik beyan halindeki bildirimlerden dolayı arada fark doğar ise otele giriş anında tahsil edilir.

5/G - Erken rezervasyon dönemi içerisinde madde 3.G'de yazılı olan süreli geçerli olmayıp; iptal, değişiklik ve devir halleri sadece iptal sigortası olan müşterilere uygulanmaktadır.

5/H - Kayıt anında rezervasyon bedelinin en az %35'i,bakiyenin ise hizmetin başlamasından en geç 15 gün önce ödenmesi gerekmektedir. Anılan süreler içinde belirtilen ödemelerin gerçekleştirilmemesi halinde yapılan rezervasyon iptal edilerek hizmet bedelinin %35'i cayma tazminatı olarak tüketiciye fatura edilir. Alınmış olan hizmet kampanya dahilinde bir ürün ise bu madde geçerli değildir.

5/I - Erken rezervasyon dönemi ve/veya tüm dönemlere ait (sistem kaynaklı yanlışlıklar haricinde) fiyat artışlarında ilave olarak aradaki fark müşteriden talep edilmediği gibi tesis tarafından aksiyon olarak adlandırılan indirimlerde de iadesi söz konusu değildir.

5/J - Seyahat sigortası hizmeti satın alan tüketicilerin eksik veya ayıplı ifa, hasar zarar ve kayıpları ile ilgili teminatın kapsamı bu hizmeti sunan sigorta firmasının poliçesiyle belirlenmiştir. Acenta bu teminatların içeriği, kapsamları veya uygulama şekilleri ile ilgili herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

5/K - İş bu protokol iki nüsha halinde tanzim ile beraberce imzalanmış olup, protokolden kaynaklanacak münazaalarda taraflar münhasıran TURSAB KUTAHYA CIZELGESI maddelerini kabul ederler.

5/L - Müşteri tarafından talep edilen tarih, oda tipi ve otel değişiklik işlemlerinde; gerçekleştirilen her işlem için 20 TL hizmet bedeli tahsil edilir.

5/M - Müşterinin konaklama başlangıcından sonra gelen erken çıkış talebini yazılı, şikâyete sebep, mücbir sebepler de dâhil olarak yapması ile ilgili tur sağlayıcının onayı doğrultusunda değerlendirilerek yapılır. Erken ayrılma halinde, ücret iadesinin yapılıp yapılmayacağı işbirliği yapılan sağlayıcının inisiyatifinde olduğundan acenteye bu konuda bir taleple itiraz yöneltilemez ve uygulanacak olan herhangi bir cezai işlem konaklama bedeli olarak fatura edilir.

5/N - Müşteri otelle ilgili tüm memnunsuzluklarını öncelikle otele bildirmek, akabinde açacağı dava ve yapacağı şikâyetlerde oteli karşı taraf olarak göstermek zorundadır. Hiçbir şekilde maddi, manevi tazminat vb. taleplerini acenta üzerinden yapamaz.

MADDE 6: SÖZLEŞME BEDELİ VE ÖDEME

6.A - Sözleşme bedeli KDV dahil ... TL'dir. Müşteri bu sözleşme bedelinin tamamını ödemiştir.

6.B - Bu belge ile Acenta'ya yukarıda numarası yazılı kredi kartımdan aldığım ve/veya alacağım mal ve hizmetler için tahsil etmeye yetkili kılıyorum.

6.C - Temerrüt faiz oranı yıllık %19'dur.

6.D - Bu belge ile acenteyi, aldığım/alacağım mal ve hizmetler için rezervasyon esnasında alınan kredi kartımla tahsil etmeye yetkili kılıyorum.

Ödeme Şekli

Peşin Tutar

Kredi Kartı

00.00 TL

6.E - Ödeme detayları maddesinde belirtilen bu rezervasyon kampanyalı üründür.

6.F - Toplam 6 ana maddeden oluşan bu sözleşmede ki doğabilecek taraflar arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için, İstanbul Mahkeme ve icra müdürlükleri yetkilidir.

 

Haklı Müşteri Hattı
Tel  : ( +90212 ) 531 83 26
Fax : ( +90212 ) 531 03 16
E-Mail : 
info@tefentravel.com